AV: wat mag wel/niet?

Algemene voorwaarden (AV): wat mag daar nu wel/niet in staan? En wat moet er echt in staan? Voor advies daarover kun je bij Calvin Legal terecht (zie onder). 
 
Tip: het is belangrijk dat je jouw algemene voorwaarden op de juiste wijze gebruikt, want anders heb je er niet zoveel aan. Lees daarom Goed gebruik AV, zodat je weet hoe je met je algemene voorwaarden om moet gaan!
 
Maar wat mag nu eigenlijk wel en niet in die AV staan? En wat moet daar echt in worden opgenomen? Hieronder meer informatie daarover!
 
B2B: wat moet erin staan?
1. Beperking aansprakelijkheid
Het is heel verstandig, en voor de meeste aansprakelijkheidsverzekeringen ook verplicht, om je aansprakelijkheid te beperken. Doe je dat niet, dan geldt de wet. Die schrijft voor dat je aansprakelijk gesteld kunt worden voor het vergoeden van vermogensschade, bestaande uit geleden verlies én gederfde winst. Dat zou weleens aardig in de papieren kunnen gaan lopen en daarom is het verstandig om de aansprakelijkheid (behoorlijk) te beperken. 
2. Verkorten betalingstermijn
Als je niets in je algemene voorwaarden over de betalingstermijn opneemt, geldt de wettelijke betalingstermijn tussen bedrijven en die is 30 dagen na ontvangst van de factuur. Vind je dat te lang, dan zul je in je algemene voorwaarden een kortere termijn moeten opnemen.
3. Eigendomsvoorbehoud
Levert jouw bedrijf producten, dan is het verstandig om bepalingen op te nemen over de eigendom daarvan. Zo zorg je ervoor dat je je produkten terug kunt halen als de koper niet voldoet aan de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld de betalingsverplichting.
4. Intellectuele eigendomsrechten
Een bepaling waarin duidelijk staat hoe het zit met de intellectuele eigendomsrechten van de diensten en/of producten die jouw onderneming levert, is van groot belang om eventuele aanspraken daarop te kunnen weerleggen.
5. Overmacht
In alle algemene voorwaarden moet een bepaling staan over overmacht: wanneer is daarvan sprake en hoe wordt daarmee omgegaan?
 
B2B: wat mag er wel/niet in staan?
Wel
Eigenlijk hebben bedrijven veel vrijheid voor wat betreft de inhoud van hun algemene voorwaarden, als het tenminste gaat over B2B. Verder is het natuurlijk van belang om de redelijkheid en billijkheid in de gaten te houden én niets op te nemen wat bij wet verboden is.
Niet
Voor B2B mag er niet in staan dat de betalingstermijn 90 dagen bedraagt. Die bepaling is nietig en de betalingstermijn wordt automatisch omgezet naar 30 dagen, de wettelijke termijn.
 
AV B2B versus AV B2C
Als je aan consumenten (dat wil zeggen: particulieren) levert, gelden voor de algemene voorwaarden dat daarin een aantal bepalingen niet mogen worden opgenomen of nog beter gezegd: als die bepalingen in je algemene voorwaarden staan, zijn ze vernietigbaar en is de consument niet aan die bepaling gebonden. De reden: de bepalingen zijn onredelijk bezwarend voor de consument. Het leveren van tegenbewijs is niet mogelijk.
Die onredelijk bezwarende bepalingen worden gezamenlijk ook wel de 'Zwarte lijst' genoemd:
 • Uitsluiten opeisbaarheid: je ontneemt de consument geheel en onvoorwaardelijk het recht om de prestatie die jij hebt toegezegd, op te eisen.
 • Beperken ontbinding: de bevoegdheid die de consument heeft om een contract te ontbinden, wordt door jou uitgesloten of beperkt;
 • Uitsluiten/verruimen opschortingsmogelijkheden: de bevoegdheid die de consument heeft om nakoming op te schorten wordt door jou uitgesloten of beperkt dan wel je verleent jezelf een bevoegdheid tot opschorting die verder gaat dan je volgens de wet zou hebben.
 • Zelf beoordelen wanprestatie: je beoordelt jezelf of je tekortschiet in het nakomen van je verbintenissen en zo ja, in hoeverre dan wel de bevoegdheid die de consument volgens de wet hierin heeft, is door jou afhankelijk gesteld van de voorwaarde dat de consument eerst een derde partij in rechte moet aanspreken.
 • Voorafgaande toestemming overdracht verplichtingen: een consument heeft bij voorbaat toestemming aan jou verleend om jouw uit het contract voortvloeiende verplichtingen aan een derde partij over te dragen op een manier die door de wet is voorgeschreven. Hierop gelden 3 uitzonderingen, want het mag wel als:
  (1) de consument het contract altijd mag ontbinden,
  (2) jij jegens de consument aansprakelijk bent voor de nakoming door die derde of
  (3) de overgang plaatsvindt in verband met de overdracht van een onderneming, waartoe zowel die verplichtingen als de daartegenover bedongen rechten horen.
 • Uitsluiting/beperking verweermiddelen na overdracht: je hebt de wettelijke bevoegdheden of verweermiddelen van een consument jegens een derde partij aan wie jij de rechten, voorvloeiende uit het contract, hebt overgedragen, uitgesloten/beperkt.
 • Verkorting verjaringstermijn: je hebt een wettelijke verjarings- of vervaltermijn tot minder dan 1 jaar verkort.
 • Ongelijke verdeling schadevergoedingsplicht: onevenredige verdeling van de schadevergoedingsplicht naar een derde partij, waarbij die verplichting geheel of in grotere mate dan de wet voorschrijft, voor rekening van de consument komt.
 • Eenzijdig doorvoeren van prijsverhoging: je geeft jezelf de bevoegdheid om de afgesproken prijs binnen 3 maanden na het sluiten van het contract te verhogen (dit mag wel als de consument het contract dan mag ontbinden).
 • Stilzwijgende verlenging abonnementen: je hebt bepalingen opgenomen die ervoor zorgen dat abonnementen stilzwijgend worden verlengd, zonder dat de consument de mogelijkheid heeft om het abonnement op te zeggen met een maximale opzegtermijn van 1 maand (uitgezonderd tijdschriften, dag- nieuws- en weekbladen).
 • Beperking levering bewijs: je hebt de bevoegdheid van de consument om bewijs te leveren uitgesloten dan wel beperkt of je hebt de verdeling van de bewijslast, zoals die uit de wet voortvloeit, gewijzigd ten nadele van de consument.
 • Wijze van verklaringen beperkt: je hebt de wijze van de werking van verklaringen van de consument ten nadele van hem gewijzigd. Dat mag alleen als de wijziging:
  (a) betrekking heeft op de vorm van door de wederpartij af te leggen verklaringen of
  (b) bepaalt dat jij het door de consument opgegeven adres als zodanig mag blijven beschouwen totdat aan jou een nieuw adres is meegedeeld.
 • Verplichte woonplaatskeuze: je hebt voor een andere rechter gekozen dan die volgens de wet bevoegd is voor beslechting van geschillen tussen de consument en jouw onderneming, tenzij de consument minimaal 1 maand krijgt om voor beslechting van het geschil alsnog de rechter te kiezen die volgens de wet bevoegd is.
 • Wijze opzeggen contract: je hebt de bevoegdheid van de consument om het contract, dat mondeling/schriftelijk/elektronisch tot stand is gekomen op dezelfde wijze op te zeggen, uitgesloten of beperkt.
 • Stilzwijgende verlenging voor bepaalde tijd bij tijdschriften en dag- nieuws- & weekbladen: als een abonnement op tijdschriften of dag- nieuws- & weekbladen (die allen regelmatig worden afgeleverd) leidt tot:
  - een stilzwijgende verlenging/vernieuwing van het abonnement met een duur langer dan 3 maanden of
  - een stilzwijgende verlenging/vernieuwing van het abonnement met een duur van maximaal 3 maanden
  zonder dat de consument het contract mag opzeggen tegen het einde van de duur van de verlenging/vernieuwing met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
 • Stilzwijgende verlenging voor onbepaalde tijd bij tijdschriften en dag- nieuws- & weekbladen: als een abonnement op tijdschriften of dag- nieuws- & weekbladen (die allen regelmatig worden afgeleverd) leidt tot een stilzwijgende voortzetting in een abonnement voor onbepaalde duur zonder de bevoegdheid om het abonnement op elk moment op te zeggen met een opzegtermijn van
  - maximaal 1 maand of
  - maximaal 3 maanden als de geregelde aflevering minder dan 1 keer per maand plaatsvindt.
 • Moment opzegging abonnement: je verplicht de consument om een contract tot het geregeld afleveren van zaken dan wel van tijdschriften en dag- nieuws- & weekbladen op een bepaald moment te doen.
 • Voortzetting contract kennismaking tijdschriften en dag- nieuws- en weekbladen: een contract met beperkte duur dat is bedoeld ter kennismaking, wordt automatisch verlengd dan wel voortgezet.
Daarnaast kent de wet voor de consumentenkoop ook nog een zogeheten 'Grijze lijst'. Die bevat een overzicht van bepalingen die vermoedelijk onredelijk bezwarend zijn voor de consument. Je kunt ze dus wel in je algemene voorwaarden opnemen, maar de kans is aanwezig dat als een consument daar voor de rechter een beroep op doet, de betreffende bepaling in een bepaalde situatie vernietigd wordt. De consument is dan dus niet aan die bepaling gebonden. In tegenstelling tot de Zwarte lijst, is het leveren van tegenbewijs bij de Grijze lijst wél mogelijk.
Onderstaande bepalingen vallen onder die Grijze lijst:
 • Lange reactietermijn: je hebt jezelf een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaalde termijn gegeven om op een aanbod of een andere verklaring van de consument te reageren;
 • Beperking verplichtingen: je hebt je eigen verplichtingen ten opzichte van de consument inhoudelijk wezenlijk beperkt ten opzichte van wat de consument mocht verwachten zonder die beperking, mede gelet op de wettelijke regels die op het contract van toepassing zijn.
 • Afwijkende prestatie: je hebt de bevoegdheid om een prestatie te leveren die wezenlijk afwijkt van hetgeen je met de consument hebt afgesproken. Dat mag alleen als de consument het recht heeft om in dat geval het contract te ontbinden.
 • Beperking nakomingsverplichting: je bent niet meer gebonden aan het contract of je kunt onder het contract uitkomen om andere redenen dan die gebondenheid niet meer van je kan worden verlangd.
 • Lange termijn voor nakoming: je hebt jezelf een ongebruikelijk lange of onvoldoende bepaald termijn gegeven voor het nakomen van je verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst. 
 • Uitsluiting schadevergoedingsplicht: de wettelijke aansprakelijkheid tot het betalen van schadevergoeding heb je beperkt of uitgesloten.
 • Wijzigingen bevoegdheid verrekening: je mag verder dan de wet gaan met verrekening dan wel het recht van de consument tot verrekening is beperkt of uitgesloten.
 • Verval rechten bij handelen/nalaten: bepaalde handelingen of het nalaten ervan leiden tot het vervallen van bepaalde rechten die de consument normaliter heeft of tot het niet meer mogen voeren van bepaalde verweren door de consument, tenzij het handelen of het nalaten ervan het verval van die rechten of verweren rechtvaardigt.
 • Betaling bedrag bij beëindiging: je hebt opgenomen dat de consument verplicht is een bedrag te betalen als het contract wordt beëindigd. Dit mag alleen het contract wordt beëindigd door het niet nakomen van het contract door de consument en/of als het gaat om een redelijke vergoeding van het geleden verlies of misgelopen winst.
 • Verplichting sluiten contract: de consument wordt verplicht tot het sluiten van een overeenkomst met jouw onderneming of een derde. Dit mag alleen als het redelijkerwijze van de consument mag worden verwacht.
 • Abonnementsduur meer dan 1 jaar: de abonnementsduur is langer dan 1 jaar. Dat mag alleen als het contract na 1 jaar op elk moment kan worden beëindigd met een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
 • Ongelijke opzegtermijnen: voor jou geldt een kortere opzegtermijn dan voor de consument.
 • Verklaring vormvereisten: je eist dat een verklaring van de consument in een vorm moet worden gegoten die zwaarder is dan een ondertekende brief, zoals bijvoorbeeld een notariële akte.
 • Beperkingen einde volmacht: de volmacht die de consument heeft afgegeven, is onherroepelijk of eindigt niet door overlijden of ondercuratelestelling, tenzij de volmacht is gegeven voor levering van onroerend goed.
 • Opzegtermijn abonnementen: de opzegtermijn voor de consument van een abonnement is meer dan 1 maand.

Calvin Legal ondersteunt je graag bij het opstellen van goede algemene voorwaarden, die niet alleen juridisch kloppen maar ook nog eens goed leesbaar zijn!

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy