Algemene voorwaarden Calvin Legal

Artikel 1     Definities en begrippen

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Calvin Legal: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan de Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gelderland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54931851.

Klant: de opdrachtgever van Calvin Legal.

Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie met betrekking tot de levering van diensten/zaken door Calvin Legal.

Overmacht: naast wat onder overmacht wordt begrepen in wet- en regelgeving en jurisprudentie, wordt in deze algemene voorwaarden ook onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Calvin Legal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Calvin Legal niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval de onmogelijkheid de overeenkomst uit te voeren vanwege verhindering van door Calvin Legal ingeschakelde derden, evenals onmogelijkheid voor Calvin Legal ten gevolge van ziekte, stakingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, stoornissen in transport en post en/of telecommunicatie evenals storingen in netwerken, infrastructuur en computerinbraak. Voornoemde opsomming is niet limitatief.

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Calvin Legal.

Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd en/of leveren van zaken, een en ander in de meest ruime zin van het woord dan wel zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.

Artikel 2     Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, die door Calvin Legal zijn uitgevoerd dan wel zullen worden uitgevoerd, alsook op alle rechtsverhoudingen tussen Calvin Legal en derden.
  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en/of verkoopvoorwaarden dan wel andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Calvin Legal verleent juridische diensten. Bij de uitoefening daarvan kan Calvin Legal zich laten bijstaan door personen, die door Calvin Legal bij de uitvoering van de opdrachten van haar klanten worden ingeschakeld. Ook derden, die bij de uitvoering van enige opdracht van een klant zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van klanten.
 4. Alle opdrachten van klanten gelden als uitsluitend aan Calvin Legal gegeven, ook ingeval het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt hierbij uitgesloten.

Artikel 3     Totstandkoming overeenkomst

 1. De offertes en aanbiedingen die door Calvin Legal worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Ingeval geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend als de dienst of de zaak waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
 2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door Calvin Legal zowel mondeling als schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Calvin Legal is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door de klant ondertekend is geretourneerd, is deze voor Calvin Legal bindend. 
 3. Ingeval de opdracht mondeling is verstrekt dan wel ingeval de getekende opdrachtbevestiging nog niet retour is ontvangen, wordt de overeenkomst onder toepasselijkheid van deze voorwaarden geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Calvin Legal op verzoek van klant met de uitvoering van de opdracht is gestart. Ingeval de klant in dit geval niet binnen 2 (twee) werkdagen na het verzoek van Calvin Legal reageert op de inhoud van de opdrachtbevestiging, dan wordt deze als juist en volledig aangemerkt en zijn de klant en Calvin Legal aan de inhoud ervan gebonden. 
 4. Het door de klant aan Calvin Legal ter beschikking stellen van informatie dan wel materiaal voor uitvoering van de werkzaamheden, wordt gelijkgesteld met het doen van het verzoek als hiervoor in lid 3 bepaald. 
 5. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door de klant verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan de klant aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Calvin Legal ontlenen. Calvin Legal kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden ingeval de klant redelijkerwijs begreep dan wel had kunnen begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 
 7. De van het aanbod deel uitmakende documenten, tekstuele voorstellen, (technische) omschrijvingen, ontwerpen, berekeningen en dergelijke, die door Calvin Legal of in haar opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Calvin Legal. Zij mogen niet zonder haar toestemming aan derden ter hand worden gesteld. Zij mogen evenmin zonder toestemming van Calvin Legal worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd. Ingeval geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden binnen 10 (tien) werkdagen na een daartoe door Calvin Legal gedaan verzoek franco aan haar te worden toegezonden.

Artikel 4     Aansprakelijkheid

 1. Als bij de uitvoering van een opdracht van een klant zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door Calvin Legal afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Calvin Legal in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 2. Als door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een klant of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor Calvin Legal aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door Calvin Legal afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat Calvin Legal in verband met die verzekering draagt.
 3. Calvin Legal is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade geleden door de klant of aan de klant gelieerde partijen.
 4. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een klant worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. Calvin Legal gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van klanten de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die klanten te aanvaarden.
 5. Als de uitvoering van een opdracht van een klant meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde persoon, die niet aan Calvin Legal is verbonden, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, dan is Calvin Legal niet aansprakelijk voor fouten die door deze persoon onverhoopt mochten worden gemaakt.

Artikel 5     Opschorting

 1. Calvin Legal is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten als
 2. de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; of
 3. na het sluiten van de overeenkomst Calvin Legal ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen;
 4. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 5. door de vertraging aan de zijde van de klant niet langer van Calvin Legal kan worden gevergd dat Calvin Legal de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 6. Ingeval de opschorting aan de klant is toe te rekenen, heeft Calvin Legal het recht tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 7. Als Calvin Legal de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Calvin Legal de aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 8. Gaat Calvin Legal tot opschorting over, dan is Calvin Legal op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

Artikel 6     Ontbinding / annulering van opdracht

 1. Ingeval een rechtsverhouding/overeenkomst tussentijds door Calvin Legal wordt opgezegd, zal Calvin Legal in overleg met de klant zorgen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging aan de klant is toe te rekenen. Als de overdracht van de werkzaamheden voor Calvin Legal extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de klant in rekening gebracht. De klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Calvin Legal anders aangeeft.
 2. Als de klant een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de klant in rekening worden gebracht.
 3. Calvin Legal heeft het recht een overeenkomst met de klant tussentijds met onmiddellijke ingang, zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat Calvin Legal ter zake tot enige vorm van schadevergoeding aan de klant is gehouden, geheel of gedeeltelijk te ontbinden ingeval:
 4. de klant heeft surseance van betaling aangevraagd; of
 5. de klant wordt in staat van faillissement gesteld; of
 6. de klant staakt de bedrijfsvoering of een belangrijk deel daarvan, waardoor de gerechtvaardigde vrees ontstaat dat de klant niet meer in staat is zijn verplichting(en) na te komen; of
 7. de klant verandert van rechtsvorm, met als gevolg dat de zeggenschapsverhoudingen binnen de klant, afgezien van de personen die de betreffende functies en/of posities bekleden, wezenlijk anders komen te liggen, waardoor de gerechtvaardigde vrees ontstaat dat dit effect heeft op de manier van samenwerking tussen de klant en Calvin Legal; of
 8. de klant zodanig tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dat voortzetting van de samenwerking c.q. de relatie in redelijkheid niet meer van Calvin Legal kan worden gevergd, mits de klant ter zake in verzuim is.
 9. In de situatie als genoemd bij lid 3, sub 5 van dit artikel, dient de klant door Calvin Legal in gebreke te zijn gesteld en wel zodanig, dat de klant in de gelegenheid is gesteld om de tekortkoming binnen redelijke termijn teniet te doen gaan.
 10. Opzegging in verband met de in dit artikel bij lid 3, sub 1 tot en met 5 beschreven situaties geschiedt door middel van een aangetekende brief.
 11. Ingeval een rechtsverhouding/overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Calvin Legal op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 12. Als de ontbinding aan de klant is toe te rekenen, heeft Calvin Legal het recht tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Artikel 7     Overmacht

 1. Calvin Legal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant als Calvin Legal daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Calvin Legal komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Calvin Legal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Calvin Legal niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Calvin Legal of van derden daaronder begrepen. Calvin Legal heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen ingeval de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Calvin Legal de verbintenis had moeten nakomen.
 3. Calvin Legal kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Ingeval deze periode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan heeft zowel Calvin Legal als de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Calvin Legal ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, heeft Calvin Legal het recht om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8     Vrijwaring

 1. De klant vrijwaart Calvin Legal tegen alle (rechts)vorderingen of aanspraken die een derde op enig tijdstip op Calvin Legal mocht hebben of jegens Calvin Legal mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Calvin Legal voor de klant, of die anderszins verband houden met de opdracht van de klant aan Calvin Legal. De klant zal de door Calvin Legal ter zake geleden schade vergoeden en de door Calvin Legal in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering in redelijkheid gemaakte kosten en uitgaven vergoeden. Deze bepaling geldt niet in geval sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Calvin Legal.
 2. Ingeval Calvin Legal uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de klant gehouden Calvin Legal zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de klant in dat geval mag worden verwacht. Mocht de klant in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan heeft Calvin Legal, zonder ingebrekestelling, het recht zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Calvin Legal en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 9     Betaling

 1. De kosten van de werkzaamheden worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht op basis van de geldende uurtarieven, te vermeerderen met de btw. Jaarlijks kunnen de tarieven per 1 januari worden herzien. Dit gebeurt mede aan de hand van het prijsindexcijfer zakelijke dienstverlening.
 2. Daarnaast worden de door Calvin Legal, in het kader van de uitvoering van een opdracht, te maken kosten, zoals bijvoorbeeld kosten van een ingeschakelde procesadvocaat en griffierecht, doorbelast.
 3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, op een door Calvin Legal aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Calvin Legal aangegeven. Calvin Legal heft het recht om periodiek te factureren.
 4. Blijft de klant in gebreke in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim en is alsdan een rente verschuldigd van 1% (één procent) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 5. Calvin Legal heeft het recht de door de klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Calvin Legal kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, ingeval de klant een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Calvin Legal kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, ingeval daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 6. De klant heeft nimmer het recht tot verrekening van het door de klant aan Calvin Legal verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De klant die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) heeft evenmin het recht om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Ingeval de klant in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Ingeval Calvin Legal echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de klant worden verhaald. De klant is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
 8. In afwijking van het in lid 4 van dit artikel gestelde, geldt voor een klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, dat Calvin Legal eerst een herinnering naar de klant dient te sturen, waarin de klant een periode van minimaal 14 (veertien) dagen wordt gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.
 9. In afwijking van het in lid 7 van dit artikel gestelde, geldt voor een klant die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, het volgende met betrekking tot de hoogte van de incassokosten:
  - 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,00 van de vordering, minimum van € 40,00;
  - 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
  - 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
  - 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
  - 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775,00
 1. Abonnement: als een abonnement voor een bepaald aantal uren per jaar is afgesloten, wordt het maandbedrag behorende bij dat aantal uren, vooraf gefactureerd. Als de factuur niet is betaald binnen de door Calvin Legal gehanteerde betalingstermijn van veertien (14) dagen, heeft Calvin Legal het recht om haar werkzaamheden op te schorten totdat de factuur is voldaan.

Artikel 10  Intellectueel eigendom

 1. Het intellectueel eigendom van producten en diensten die Calvin Legal van derden betrekt in het kader van de rechtsverhouding tussen Calvin Legal en de klant, is in handen van de betreffende derde partij.
 2. Van het door Calvin Legal verstrekte materiaal blijven alle rechten aan Calvin Legal voorbehouden. Niets mag uit het materiaal worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevensbestanden of openbaar gemaakt in enigerlei vorm of op enigerlei wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Calvin Legal.
 3. Het is niet toegestaan het materiaal aan derden ter beschikking te stellen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Calvin Legal.
 4. Calvin Legal behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Calvin Legal heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de klant ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11  Geheimhouding

 1. Partijen zullen strikte geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de inhoud van de rechtsverhouding tussen Calvin Legal en de klant alsmede ten aanzien van alle correspondentie, communicatie en onderhandelingen betreffende de rechtsverhouding tussen Calvin Legal en de klant alsook alle verdere gegevens, feiten en gebeurtenissen waarvan zij kennisnemen en waarvan zij weten of redelijkerwijs hadden kunnen weten dat deze informatie vertrouwelijke van aard is.
 2. Eveneens wordt strikte geheimhouding betracht ten aanzien van alle over en weer verstrekte informatie betrekking hebbende op de andere partij, niet vallende onder de informatie als bedoeld in lid 1 en waarvan de kennisnemende partij weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat de informatie vertrouwelijk van aard is en/of die op moment van verstrekking nog niet rechtmatig bekend was bij de andere partij.
 3. De wijze waarop de in leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde informatie is verkregen doet niet ter zake.
 4. Informatie kan onder andere, maar is niet gelimiteerd tot, bestaan uit mondelinge verklaringen, concepten, (technische) ontwikkelingen, schriftelijke notities, concepten, (technische) ontwikkelingen, computerfiles, werkinstructies en/of visuele waarnemingen.
 5. Leden 1, 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing op informatie die reeds publiekelijk bekend was of niet door toedoen van de bij deze overeenkomst betrokken partijen publiekelijk bekend wordt.

Artikel 12  Privacy/verwerking van gegevens

 1. Calvin Legal zal voor wat de verwerking van persoonsgegevens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving te allen tijde naleven.
 2. De verwerking van persoonsgegevens is beschreven in de privacyverklaring van Calvin Legal, die op de website van Calvin Legal is gepubliceerd (calvinlegal.nl).
 3. Calvin Legal zal de aan haar gegeven of door haar verkregen persoonsgegevens nimmer gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de persoonsgegevens zijn gegeven dan wel verkregen.
 4. Persoonsgegevens van klanten van Calvin Legal worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de verstrekte opdracht. Daarnaast zullen deze persoonsgegevens in een bestand worden opgenomen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden uitsluitend activiteiten zoals het uitnodigen voor seminars en het zenden van nieuwsbrieven door Calvin Legal verstaan. Als een klant hiertegen bezwaar heeft en dit doorgeeft aan Calvin Legal, worden de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketingbestand verwijderd.

Artikel 13  Geschillen, bevoegd rechter en toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhoudingen tussen Calvin Legal en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) wordt uitdrukkelijk uitgesloten alsook enig(e) ander(e) internationale wetgeving en verdrag waarvan uitsluiting is toegestaan.
 2. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter in het arrondissement Den Bosch, tenzij Calvin Legal de naar algemene bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest, onder voorbehoud van recht van Calvin Legal tot het vragen van een voorziening in kort geding en tot het nemen van conservatoire maatregelen.

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy