Privacy & cookies

Deze privacy- & cookieverklaring van Calvin Legal (hierna: 'CL'), gevestigd te Alphen (Gld) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54931851, betreft de verwerking van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door CL. CL respecteert de privacy van haar klanten en de bezoekers van haar website (www.calvinlegal.nl).  In deze verklaring kun je lezen hoe CL met jouw persoonsgegevens omgaat en op welke wijze gebruik van cookies wordt gemaakt.

Verwerking van persoonsgegevens

Wat is 'een persoonsgegeven' eigenlijk?

Een persoonsgegeven is ieder gegeven waarmee natuurlijke personen zoals jij en ik (direct of indirect) kan worden geïdentificeerd, zoals bijvoorbeeld naam, telefoonnummer, identificatienummer, geboortedatum (artikel 4 lid 1 Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Maar ook een IP-adres valt hieronder.

Welke persoonsgegevens verwerkt CL en waarom?

CL verwerkt je persoonsgegevens wanneer je deze gegevens zelf aan CL hebt verstrekt of deels heeft verstrekt, op grond waarvan CL de overige van belang zijnde informatie heeft opgezocht. Daarbij kun je denken aan situaties waarbij je je hebt aangemeld voor een bijeenkomst of nieuwsbrief of gebruik wilt maken van één van de diensten van CL.

Door CL worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: 

- contact- en registratiegegevens van klanten/opdrachtgevers, overige relaties en wederpartijen van klanten/opdrachtgevers namens wie CL optreedt en van de contactpersonen van de hiervoor genoemde relaties alsook overige persoonsgegevens die voor CL noodzakelijk zijn om haar dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren;

- BSN-nummers als de wet- en regelgeving CL daartoe verplicht;

- algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van CL, zoals de door de browser meegestuurde gegevens, de duur en het tijdstip van het bezoek, het klikgedrag en het IP-adres van de computer die de website van CL bezoekt/heeft bezocht.

Je persoonsgegevens worden door CL verwerkt voor het doel waarvoor CL deze heeft verkregen. Heb je je bijvoorbeeld aangemeld voor een bijeenkomst, dan wordt je (e-mail) adres dus gebruikt om je naam op de lijst van deelnemers te plaatsen en ter afwikkeling van je deelname aan de bijeenkomst. Ook kan CL je persoonsgegevens gebruiken om je (incidenteel) op de hoogte te houden van en te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten van CL die wellicht interessant voor je zouden kunnen zijn. 

De doelen/grondslagen zijn:

Voor verwerking van contact- en registratiegegevens van klanten/opdrachtgevers, overige relaties en wederpartijen van klanten/opdrachtgevers namens wie CL optreedt en van de contactpersonen van de hiervoor genoemde relaties alsook overige persoonsgegevens die voor CL noodzakelijk zijn om haar dienstverlening naar behoren te kunnen uitvoeren:

 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub b AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
  Doel: de uitvoering van een overeenkomst waarbij degene wiens persoonsgegevens het betreft partij is en/of het treffen van precontractuele maatregelen. 
 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  Doel: het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de wettelijke bewaarplicht.  
 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële belangen van CL. 
  Doel: het met de relaties van CL onderhouden van contact in de ruimste zin van het woord, waaronder het uitnodigen van evenementen en commerciële doeleinden.
 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van een derde, in dit geval de betreffende klant, andere opdrachtgever en/of relatie.
  Doel: het kunnen uitvoeren van een opdracht van een klant, andere opdrachtgever en/of andere relatie.
 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub a: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meer specifieke doeleinden.
  Doel: overige specifiek benoemde doelen waarvoor expliciet toestemming is verleend.

Voor verwerking van BSN-nummers: 

 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub c AVG: de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.
  Doel: het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Voor verwerking van algemene bezoekinformatie van bezoeken op de website(s) van CL, zoals de door de browser meegestuurde gegevens, de duur en het tijdstip van het bezoek, het klikgedrag en het IP-adres van de computer die de website van CL bezoekt/heeft bezocht:

 • Grondslag: artikel 6 lid 1 sub f AVG: de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke, in dit geval de commerciële belangen van CL.
  Doel: vergroten vindbaarheid website(s) door het verkrijgen van inzicht in klikgedrag van bezoekers en het verbeteren van de functionaliteit van de website(s) alsook door het verbeteren van de dienstverlening van CL.

Bewaartermijnen

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel of de doelen waarvoor CL jouw persoonsgegevens heeft verkregen, behalve als wet- en regelgeving anders bepalen. Zolang je klant van CL bent, worden je persoonsgegevens door CL bewaard. Daarnaast bewaart CL de gegevens voor een periode van maximaal 7 jaar nadat een dossier is afgesloten in verband met mogelijke vragen hierover.

Beveiliging

Om verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking te voorkomen heeft CL passende maatregelen genomen, zowel organisatorische als technische. CL verlangt van verwerkers dat ook zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen.

Delen van persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden alleen met derden ('verwerkers') gedeeld als dat nodig is voor beveiliging en dataopslag; als zij van CL toegang tot jouw persoonsgegevens verkrijgen, verlangt CL vertrouwelijkheid van de derde partij. Jouw persoonsgegevens worden slechts ten behoeve van CL verwerkt.

CL verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden die niet door CL zijn ingeschakeld, behalve als CL daartoe wordt verplicht door de wet of door een daartoe gerechtigde (overheids)instantie.

Wat zijn je rechten?

Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je recht op:

- intrekking toestemming tot verwerking persoonsgegevens (artikel 7 AVG);

- inzage, aanvulling, correctie of verwijdering ervan (artikelen 15, 16 en 17 AVG); 

- beperking van de verwerking (artikel 18 AVG);

- doorgifte aan een derde (dataportabiliteit; artikel 20 AVG)

- aantekenen van verzet tegen de verwerking (artikel 21 AVG);

- indienen klacht bij Autoriteit Persoonsgegevens.

Als je van één van deze rechten gebruik wilt maken, dan stuur je gewoon een e-mail of brief naar CL. De contactgegevens van CL staan onderaan deze verklaring.

Gebruik van cookies

De website van CL maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op je PC, tablet of smartphone worden opgeslagen en bijvoorbeeld worden gebruikt om instellingen of voorkeuren te onderhouden).

Google Analytics cookies

CL maakt gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van haar website te kunnen meten en analyseren. Aan de hand van deze gegevens over het gebruik van de website van CL, kan CL haar website verder verbeteren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Let op dat de voorwaarden van Google regelmatig kan wijzigen: CL heeft daar geen invloed op.

Social media cookies

Daarnaast heeft CL social media buttons van LinkedIn en Facebook op haar website geplaatst, zodat je informatie van de website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Als je via de 'LinkedIn-button' of 'Facebook-button' doorlinkt naar de website van LinkedIn of Facebook, worden door deze platforms cookies geplaatst. Houd hier dus rekening mee voordat je op één van deze buttons klikt. Kijk voor meer informatie over de cookies van deze platforms in het privacy- en/of cookiestatement van LinkedIn en Facebook. Ook deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen; CL heeft daar geen invloed op.

Klacht?

Heb je een klacht over de wijze waarop CL met je persoonsgegevens omgaat? Neem dan gerust even contact met CL op zodat we kunnen bekijken hoe we je daarbij het beste van dienst kunnen zijn. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je klacht door CL? Dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wijzigingen privacy- & cookiestatement

Als de privacy- en cookiewetgeving wordt aangepast, verandert ook deze privacy- & cookieverklaring. Het is daarom verstandig om dit statement met enige regelmaat te lezen.

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie naar aanleiding van deze verklaring? Neem dan gerust contact met CL op!

Contactgegevens

Calvin Legal

Mevrouw Inge F. Heijna, LL.B.

Schoolstraat 17

6626 AC  Alphen Gld.

T +31 (0)487 560 874

M +31 (0)6 22 914 941

E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Schoolstraat 17, 6626 AC Alphen Gld.
0487 - 560 874 /  Inge.Heijna@CalvinLegal.nl
Mo-Fr: 08.30 - 17.00 / KvK: 54931851

Mijn andere bedrijf: Calvin Consultancy